Algemene voorwaarden

(SCROLL)

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als door de klant aanvaard door het geven van een opdracht aan IN SE (Ans Mouton) of door het aanvaarden van een offerte van IN SE. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 2. Annulatie

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan IN SE, Haagstraat 45, 9930 Zomergem en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar info@inse-coaching.be . Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de dienstverlening blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Verplaatsing naar een latere datum kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start van de dienstverlening gebeurt.


Artikel 3. Betaling

De facturatie gebeurt meteen na verlenen van de afgesproken diensten, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 15 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. De factuur dient te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van verzending ervan. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd van 10%. In geval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt IN SE zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

De dienstverlener gaat een inspannignsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de opdracht werd gefactureerd of begroot in de offerte, behoudens in geval van opzet.


Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen IN SE  en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Het Vredegerecht van het kanton Zomergem, de Rechtbank van Koophandel te Gent en de rechtbank van Eerste Aanleg te Gent zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 6. Privacy

De gebruiksgegevens worden bijgehouden op het adres IN SE, Haagstraat 45, 9930 Zomergem en kunnen aangewend worden voor marketing- en prospectie activiteiten van IN SE. De klant kan zijn persoonsgegevens inkijken, corrigeren of verwijderen door een gedagtekende, ondertekende brief te sturen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. IN SE neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant medegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de digitale verwerking van persoonsgegevens nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op IN SE kan worden verhaald.


Artikel 7. Varia

We streven ernaar om onze Algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, contacteer ons op 0473 848643 of via info@inse-coaching.be .